วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาเชาวน์ คณิต

ลองหาคำตอบดู ฝึกให้นักเรียนมีนิสัยช่างสังเกต มีความรอบคอบ และมีไหวพริบ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สื่อการสอน Powerpoint

วิชา ค 23101  คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Powerpoint เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร พิระมิดและปริซึม
ต้นฉบับจะอ่านรู้เรื่องกว่านี้ ถ้ามีเวลาจะทำLinkให้โหลดนะคะ